Välkommen till

SD Västervik

Det här vill vi

Sverigedemokraterna Västervik vill att medborgarnas inbetalda skattemedel används för medborgarnas bästa. Vi motsätter oss ytterligare asylinvandring till Sverige. Vi kräver dessutom att alla som redan kommit hit ska lära sig svenska och anpassa sig till det svenska samhället om dom har rätt att stanna kvar. Vi vill ha en värdig omsorg där alla som arbetar har adekvat utbildning och kan tala och förstå fullgod svenska. Vi vill höja undersköterskornas löner. Vi vill se ordning och reda i skolan. Vi vill öka skolans förmåga att ge eleverna förutsättningar att hitta utbildningar som leder till jobb, till exempel genom prao, entreprenörlärande och kontakter med företag. Vi vill förbättra förutsättningarna för skolorna i de kringliggande orterna och på landsbygden. Mycket mer av medborgarnas inbetalda skattemedel ska omfördelas till att istället stärka skolan, vården, omsorgen, det som är kommunens skyldighet gentemot medborgarna. Vi vill också skapa goda förutsättningar för ett starkt och utvecklande näringsliv i hela kommunen. Västerviks kommun behöver en ny politisk ledning. Sverigedemokraterna är beredda att efter valet 2022 ta vårt fulla ansvar i denna nya ledning.

Vi vill ha en värdig omsorg

Sverigedemokraterna arbetar för att höja undersköterskornas status, och har i vår budget i Västerviks Kommun som krav att lönerna höjs minst till genomsnittet för riket. Sverigedemokraterna vill se att personal inom omsorgen får ta mer ansvar för planering och styrning av verksamheten. Detta kan till exempel ske genom att arbetsgrupper tar mer ansvar för ekonomi, schemaläggning, arbetsmiljö etc. Att inte känna den som kommer hem till en är en källa till oro och otrygghet för många äldre. Om personalen kan styra sitt arbete och sin schemaläggning bättre, kan besöken inom hemtjänsten också planeras bättre. På så sätt får också de äldre större möjlighet att påverka sin egen vardag. För oss Sverigedemokrater är det också en självklarhet att all personal ska kunna tala och förstå svenska innan man börjar arbeta inom omsorgen. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare ska självklart också omfatta äldre svenskar. Vi kräver också att all personal inom omsorgen har tillräcklig kompetens och adekvat utbildning.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverigedemokraterna står upp för svenska medborgares rätt till sitt eget land. Vi ska inte ge bort vår välfärd till ekonomiska migranter. Det är vi svenskar som har arbetat och betalat skatt och gjort vår plikt, som ska ha rätt till välfärden. Det är dags att stoppa asylinvandringen till Sverige. Våra resurser måste användas till att försöka få de som fått uppehållstillstånd att komma i arbete och fungera i Sverige. En bättre och effektivare svenskundervisning ska kombineras med att regelverket för bidrag skärps. Det ska löna sig att arbeta i riktiga jobb framför bidragsjobb. De som är kvar i Sverige utan uppehållstillstånd ska utvisas. För att åstadkomma en restriktiv invandringspolitik, på riktigt, finns endast ett trovärdigt alternativ. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Sverigedemokraterna sätter lärandet i centrum

Respekten för läraren och dennes yrkesroll måste återupprättas. Läraren ska kunna ägna sig åt det som är dennes uppgift: att bibringa barnen nyttiga kunskaper som de behöver för vidare utbildning, för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden och för att bli väl fungerande samhällsmedborgare. Genom att omfördela inom barn- och utbildningsförvaltningen och rikta mer resurserna för att förbättra förutsättningarna och arbetsmiljön för både lärare och elever kan läraren fokusera på sin uppgift och lärandet sätts i centrum. Jourklasser eller liknande lösningar ska införas för tillfälligt oroliga elever. Detta medför ökad arbetsro för motiverade elever och att läraren får mer tid att ägna sig åt undervisningen. Mobilförbud ska införas i klassrummen. Icke svensktalande elever ska gå i förberedelseklass för att först lära sig tillräckligt bra svenska. Sverigedemokraterna anser att ett system med klassmorfar / klassmormor i kommunens skolor bör införas när så är möjligt för att öka vuxennärvaron och trygghet för eleverna. Allt detta tror vi kan i stor utsträckning ge de bästa förutsättningarna för att höja resultatet för eleverna inom skolan och gymnasiet. Sverigedemokraterna ser också positivt på att engagera fler privata entreprenörer i kommunens upphandlingar så att skattebetalarnas pengar används på allra bästa sätt. Vi vill även värna skolor på landsbygden.

Vi vill öka tryggheten ute i samhället

Vi vill inrätta en professionell kommunal vaktstyrka för att skapa större trygghet i samhället, inte minst på kvällar och nätter. Vaktstyrkans främsta syfte ska vara att synas och att iaktta, att rapportera till Polisen och på så sätt vara en stabiliserande och lugnande faktor. På så sätt blir en sådan vaktstyrka också ett stöd i Polisens arbete. När det är nödvändigt och lämpligt kan sådana vakter också göra ett så kallat envarsgripande och sedan skyndsamt överlämna vederbörande till Polisen. Vakter som är närvarande ute i samhället skulle ha en ”avkylande” effekt och medföra att vissa brott minskade, inte minst skadegörelse. Den ökade närvaron skulle också öka möjligheten att fler brott snabbare och säkrare kan rapporteras, och därmed också beivras. Det är också belagt genom forskning att uniformerade vakter ute i samhället ökar den upplevda tryggheten främst bland grupperna kvinnor och äldre. Åtgärder som också bör övervägas är fler övervakningskameror och möjligheten för kommunen att ansöka om att delar av centrala Västervik görs till så kallade paragraf 3-områden, med ordningsvakter med utökade polisiära befogenheter.

Aktuellt

SD Västervik höll årsmöte 2022

Söndagen den 30 januari höll Sverigedemokraterna Västervik sitt årsmöte. Mötesordförande var Riksdagsledamot Mattias Bäckström Johansson från Oskarshamn. Till ordförande återvaldes Dan Larsen, till vice ordförande Lage Henning och till andre vice ordförande Bo Karlsson (ny). Övriga ledamöter: Max Jensen, Douglas Blomberg, Kim Wihlborg och Peter Rieser (ny). Suppleanter: Fredrick Stilwell (ny), Camilla Friberg (ny), Fredrik […]

läs mer

SD Västervik höll årsmöte 2021

Söndagen den 28 mars höll Sverigedemokraterna Västervik sitt årsmöte utomhus. Till ordförande återvaldes Dan Larsen, till vice ordförande Lage Henning och till andre vice ordförande Hans Wretelid. Övriga ledamöter: Max Jensen, Douglas Blomberg, Kim Wihlborg (ny) och Daniel Jonsson (ny). Suppleanter: Bo Karlsson, Agneta Suhr, Eja Thellman (ny), och Peter Rieser (ny). Med politisk vilja, […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Kalmar län